Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:

1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:

а) тривалості кругообігу;

б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

в) умов оновлення;

г) усі відповіді правильні.

2. До складу основних виробничих фондів входять:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, незавершене виробництво, інструменти і прилади, транспортні засоби;

в) будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інструме­нти і прилади, запаси сировини і матеріалів.

3. Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, що бере участь у процесі виробництва 1) ……час, при цьому, зберігаючи свою 2)…… форму, а їхня вартість переноситься на виготовлений продукт 3) …… в міру використання.

1) а) тривалий; б) короткий Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:;
2) а) вартісну; б) натуральну;
3) а) поступово; б) відразу.

4. Ознака, що лежить в основі поділу основних фондів на активну та па­сивну частину, це:

а) цільове призначення;

б) рівень дохідності;

в) ступінь спрацьованості;

г) характер участі у виробничих процесах.

5. До активної частини основних виробничих фондів відносяться:

а) машини, устаткування, передавальні пристрої;

б) будівлі, споруди, інвентар;

в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція;

г) незавершене виробництво, машини, транспортні засоби

6. До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:

а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;

б) будівлі, споруди, інвентар;

в) устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прилади і техніка.

7. Основні фонди під час зарахування Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: на баланс підприємства в резуль­таті придбання, будівництва оцінюються за:

а) відновною вартістю;

б) первісною вартістю;

в) залишковою вартістю.

8. Відновна вартість основних фондів - це:

а) вартість основних фондів до моменту введення їх в експлуатацію;

б) вартість основних фондів з урахуванням їх зносу;

в) грошове вираження витрат на відтворення основних фондів у сучасних умовах;

г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

9. Залишкова вартість основних фондів відображає:

а) вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати виробниц­тва й обігу;

б) їхню ринкову вартість;

в) можливу ціну їхнього продажу;

г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

10. Під фізичним Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: зносом основних фондів розуміють:

а) зменшення вартості машин і устаткування в результаті впровадження нових ефективних їх видів;

б) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі виробництва;

в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості, що від­бувається з ними в процесі виробництва чи їх бездіяльності.

11. Під впливом форм якого зносу основні фонди стають застарілими за своїми технічними характеристиками і економічній ефективності?

а) фізичного;

б) морального.

12. Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних виробничих фондів підприємства визначають за:

а) фактичним строком експлуатації;

б) оптимальним строком експлуатації;в) питомою вагою перенесеної вартості;

г) питомою вагою списаних основних фондів.

13. Рівень прогресивності Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: основних фондів залежить від:

а) рівня технічної оснащеності;

б) рівня співвідношення виробничих та невиробничих фондів;

в) вікового складу основних фондів;

г) співвідношення активної та пасивної частин основних фондів.

14. Амортизація основних фондів - це:

а) знос основних фондів;

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість виготов­леної продукції;

в) відтворення основних фондів;

г) витрати з утримуваня основних фондів.

15. Норма амортизації (%) показує:

а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів;

б) нормативний термін експлуатації основних фондів;

в) частку балансової вартості основних фондів, що щорічно переноситься на створену продукцію.

16. Метод якої амортизації дозволяє вирішити проблему заміни основних фондів з виникненням перевищення Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: темпів морального зносу над темпами фі­зичного зносу?

а) рівномірної;

б) прискореної;

в) нерівномірної.

17. Сума амортизаційних відрахувань використовується на:

а) науково-технічний розвиток підприємства;

б) відтворення й удосконалення основних фондів підприємства;

в) покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заробітної плати.

18. До форм простого відтворення основних фондів відносяться:

а) капітальний ремонт;

б) нове будівництво і розширення діючих підприємств;

в) реконструкція, технічне переоснащення, модернізація устаткування.

19. Розширене відтворення основних фондів не здійснюється у формі:

а) заміни застарілих елементів основних фондів;

б) реконструкції підприємства;

в) нового будівництва;

г) модернізації основних фондів.

20. Збереження засобів праці в придатному для виробничого викорис­тання стані шляхом проведення регулярних Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: ремонтно-профілактичних опера­цій з метою усунення дрібних несправностей і запобігання прогресуючого фізи­чного зносу – це:

а) поточний ремонт;

б) капітальний ремонт;

в) модернізація;

г) реконструкція.

21. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення:

а) капітального ремонту;

б) технічного переозброєння діючого підприємства;

в) реконструкції діючого підприємства;

г) розширення діючого підприємства;

д) нового будівництва.

22. Капітальний ремонт діючої машини є економічно виправданим, якщо коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт машини (ер) має значення:

а) ер > 0;

б) ер = 0;

в) ер < 0.

23. Фізично спрацьоване устаткування, для якого коефіцієнт ефективно­сті витрат на капітальний ремонт має найбільше мінусове значення, потребує Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: у першу чергу:

а) поточного ремонту;

б) капітального ремонту;

в) капітального ремонту з модернізацією;

г) заміни.

24. Показник фондовіддачі характеризує:

а) оборотність оборотних коштів;

б) питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої продукції;

в) рівень технічної озброєності праці;

г) обсяг товарної продукції, що приходиться на 1 грн основних виробни­чих фондів.

25. Показник фондомісткості характеризує:

а) розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;

б) вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн продукції, що ви­пускається;

в) вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн основних ви­робничих фондів.

26. Враховують сукупний вплив декількох факторів показники:

а) екстенсивного використання;

б) інтенсивного Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: використання;

в) інтегрального використання.

27. Екстенсивне використання основних виробничих фондів характери­зують:

а) фондомісткість, фондовіддача;

б) коефіцієнт завантаження устаткування;

в) фондоозброєність праці;

г) рентабельність виробництва;

д) прибуток підприємства.

28. Виробнича потужність підприємства - це:

а) максимальна потужність устаткування, під час використання якої під­приємство досягає найбільшого прибутку;

б) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натураль­ному виразі за повного використання виробничого устаткування;

в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

29. Підприємство придбало устаткування на суму 12 тис. грн, витрати на доставку склали 500 грн., на монтаж – 700 грн. Індекс інфляції за рік – 1,2. Норма амортизації - 15 %:

Первісна вартість складає:

а) 1200; б) 12700; в) 13200.

Відновна вартість складає:

а) 15840; б Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:) 15240; в)14640.

3. Наприкінці першого року експлуатації вартість основних фондів складе:

а) 14256; б) 13716; в) 13464.

30. За який термін окупиться 2/3 вартості устаткування, якщо його пе­рвісна вартість складає 100 грн, а амортизація здійснюється прискореним методом (норма амортизації 1 року – 15 %, 2 року – 30 %, 3 рокц – 20 %, 4 року – 15 %, 6 року – 5 %, 7 року – 5 %).

а) 2 роки; б) 3 роки; в) 4 роки; г) 5 років.

31. Відповідно до паспортних даних продуктивність верстата складає 100 одиниць продукції на годину. Фактично протягом 5 годин роботи вона складала 80 одиниць продукції на годину. Коефіцієнт інтенсивного викорис­тання устаткування:

а) 4; б) 2,5; в) 0,9; г) усі відповіді неправильні.

32. На підприємстві встановлено 270 одиниць устаткування, з яких у пе­ршу зміну працювало 200 верстатів, у другу – 190. Коефіцієнт змінності устаткування складе Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від::

а) 0,71; б) 1,44; в) 1,71.

33. Обсяг виробництва промислового підприємства - 72 тис. грн, серед­ньорічна вартість основних фондів – 25 тис. грн, кількість працівників – 100 чол., прибуток – 4 тис. грн.

Фондомісткість продукції склала:

а) 0,72; б) 0,35; в) 0,25.

Фондовіддача:

а) 2,88; б) 1,39; в) 1,16.

Фондоозброєність праці:

а) 0,354; б) 0,16; в) 0,25.

Рентабельність основних фондів:

а) 0,35; б) 0,16; в) 0,72.


documentaodkwgv.html
documentaodldrd.html
documentaodllbl.html
documentaodlslt.html
documentaodlzwb.html
Документ Тестовий контроль для перевірки знань. 1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: