Харків 2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Кафедра загальної психології

План проходження педагогічної практики

Виконала:

Студентка групи МПС-12-362

Ковалевська О.А.

Керівник бази практики:

к.психол. н., доцент кафедри

загальної психології

Ушакова І.М.

Керівник практики:

к.психол. н., доцент кафедри

загальної психології

Сергієнко Н.П.

Харків 2013

ПЛАН ПРОХОЖДЕННЯ ПРАКТИКИ

1. Проведення настановної конференції.

2. Розробка плану й графіка проходження практики з керівником бази практики.

3. Підготовка й проведення 2-х лекційних і 2-х семінарських

4. Розробка методичних матеріалів по проведених заняттях

5. Відвідування занять інших студентів - практикантів, та написання відгуку на відвідуванні заняття.

6. Підготовка звіту про практику й захист.

Графік проходження практики.

Дата Зміст
18.11.2013. Проведення настановної конференції.
19.11.2013. Зустріч із керівником практики. Розробка плану Харків 2013 графіка проходження практики з керівником практики.
19.11. 2013 Відвідування бібліотеки Університету для роботи з додатковою літературою.
19.11. 2013 Відвідування практичного заняття з дисципліни «Вікова психологія» у викладача Ушакової І.М. у студентів 2 курсу соціально – психологічного факультету.
20.11.2013 Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Вікова психологія» у викладача Ушакової І.М. у студентів 2 курсу соціально – психологічного факультету.
21.11.2013 Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Психологія сексуальності» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету.
22.11.2013 Робота з літературою по підготовці матеріалу для проведення лекційного заняття з дисципліни «Геронтопсихологія». Підготовка та набір методичної розробки лекційного заняття на комп'ютері.
25.11.2013 Проведення лекційного заняття з Харків 2013 дисципліни «Геронтопсихологія» у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету за темою «Теоріі старіння і старості».
26.11.2013 Відвідування семінарського заняття з дисципліни «Психологія сексуальності» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів – та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету.
26.11.2013 Робота з літературою по підготовці матеріалу для проведення семінарського заняття з дисципліни «Геронтопсихолологія». Підготовка та набір методичної розробки семінарського заняття на комп'ютері
27.11.2013 Проведення семінарського заняття з дисципліни «Геронтопсихологія» у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету за темою «Теорії старіння та старості».
27.11.2013 Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів та курсантів 5 курсу соціально Харків 2013 – психологічного факультету за темою «Професіональний стрес в екстремальних умовах діяльності»
28.11.2013 Відвідування семінарського заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету.
27.11.2013 Робота з літературою по підготовці матеріалу для проведення лекційного заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» за темою «Особливості мотивації до професійної діяльності рятувальників»
28.11.2013 Проведення лекційного заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у студентів та курсантів 4 курсу соціально –психологічного факультету за темою «Особливості мотивації до професійної діяльності рятувальників».
28.11.2013 Робота з літературою по підготовці матеріалу для проведення семінарського заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова Харків 2013 психологія». Підготовка та набір методичної розробки семінарського заняття на комп'ютері.
29.11.2013 Проведення семінарського заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у студентів та курсантів 4 курсу соціально – психологічного факультету за темою «Особливості мотивації до професійної діяльності рятувальників».
29. 11.2013 Написання психолого – педагогічного аналізу відвіданих занять.
29.11.2013 Консультація із керівником бази практики Сергієнко Н.П.
30.11.2013 Підведення підсумків. Оформлення документів проходження практики.Щоденник проходження практики

Дата Зміст
18.11.2013. У перший день практики була проведена настановна конференція, на якій обговорювалося проходження студентами активної педагогічної практики, заповнення щоденника практики, розподіл по базах практик.
19.11.2013. Зустріч із керівником бази практики Сергієнко Н.П. Введення в педагогічну практику. Розробка плану графіка проходження практики з Харків 2013 керівником практики.
19.11. 2013 Відвідування практичного заняття з дисципліни «Вікова психологія» у викладача Ушакової І.М. у студентів 2 курсу соціально – психологічного факультету.
20.11.2013 Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Вікова психологія» у викладача Ушакової І.М. у студентів 2 курсу соціально – психологічного факультету
21.11.2013. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Психологія сексуальності» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету
22.11.2013. Робота з літературою по підготовці матеріалу для проведення лекційного заняття з дисципліни «Геронтопсихологія». Підготовка та набір методичної розробки лекційного заняття на комп'ютері. Література: 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов / Г.С. Абрамова - М: Академический Проект, 2001-704 с Харків 2013. 2. Альперович В.Д. Старость Социально-философский анализ / ВД Аль-Перович - Ростов н / Д: СКНЦ ВШ, 1998 - 106 с. 3. Никофоров Г. Геронтопсихология/ Г. Никифоров – СПб: СПбГУ, 2007 – 391с. 4.Ушакова І.М.Геронтопсихологія: Навчальний посібник/І.М. Ушакова– Х.: УЦЗУ, 2009. – 173 с. 5. ЯцемирскаяР. С., Беленькая И. Г. Социальная геронтология / Р. С.Яцемирская, И. Г. Беленькая. - М. : Владос, 1999.-234 с.
25.11.2013. Проведення лекційного заняття з дисципліни «Геронтопсихологія» у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету за темою «Теорії старіння та старості».
26.11.2013. Відвідування семінарського заняття з дисципліни «Психологія сексуальності» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів – та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету.
26.11.2013. Робота з літературою по підготовці Харків 2013 матеріалу для проведення семінарського заняття з дисципліни «Геронтопсихологія». Підготовка та набір методичної розробки семінарського заняття на комп'ютері
27.11.2013. Проведення семінарського заняття з дисципліни «Геронтопсихологія» у студентів та курсантів 1 курсу соціально – психологічного факультету за темою «Теорії старіння та старості». На семінарі був присутній керівник бази практики Ушакова І.М.
27.11.2013. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів та курсантів 5 курсу соціально – психологічного факультету за темою « Професіональний стрес в екстремальних умовах діяльності»
28.11. 2013. Відвідування семінарського заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у асистента викладача Ситнік М.Ю. у студентів та курсантів 5 курсу соціально Харків 2013 – психологічного факультету.
27.11.2013. Робота з літературою по підготовці матеріалу для проведення лекційного заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» за темою «Мотивації до професійної діяльності у представників ризиконебезпечних професій» Література: 1. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности/ А.П. Егоршин. — М.: Инфра-М, 2008. – 412 с. 2. Емельянов В.М. Защита населення й территорий в чрезвычайных ситуациях / Емельянов В.М., Коханов В.Н., Некрасов П.А. под ред. В.В. Тарасова. — М.: Академический Проект, 2003. — 480с. 3. Куфлієвський А.С. Формування професійної мотивації рятувальників МНС України/ А.С. Куфлієвський// Проблеми екстремальної та кризової психології, 2009. — №6. – С. 61-73. 4. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах Харків 2013/ В.М. Крайнюк, М.С. Корольчук. — К.: Ніка-центр, 2006. — 580 с.
28.11.2013. Проведення лекційного заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у студентів та курсантів 4 курсу соціально –психологічного факультету за темою «Мотивації до професійної діяльності у представників ризиконебезпечних професій ».
29.11.2013 Проведення семінарського заняття з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія» у студентів та курсантів 4 курсу соціально – психологічного факультету за темою « Мотивації до професійної діяльності у представників ризиконебезпечних професій». На семінарі був присутній керівник практики Сергієнко Н.П.
29. 11.2013. Написання психолого – педагогічного аналізу занять відвіданих студента – практиканта Ситнік М.Ю. Консультація із керівником бази практики Сергієнко Н.П. питань правильності оформлення ділової Харків 2013 документації.
30.11.2013. Підводження підсумків про пророблену роботу. Підготовка документів практики: · Графік відвідування практики. · Щоденник відвідування практики. · Рецензія на відвіданне занятя, яке провела студентка - практикантка. Підготовка звіту про пророблену роботу, підготовка до захисту практики.


documentaodpdfl.html
documentaodpkpt.html
documentaodpsab.html
documentaodpzkj.html
documentaodqgur.html
Документ Харків 2013